رد کردن لینک ها

آشنایی با زیست بوم نوآوری و فناوری

آشنایی با زیست بوم نوآوری و فناوری
مهندس سجادی نیری؛ سه شنبه ۵شهریور، ۱۵ تا ۱۷
ثبت نام از طریق:
http://evand.com/events/ecosysteminno

به گفتگو بپیوندید