رد کردن لینک ها

ایده پردازی در حوزه علوم انسانی

ایده پردازی در حوزه علوم انسانی
دکتر رازینی؛ چهارشنبه ۶ شهریور، ۱۵ تا ۱۷

ثبت نام از طریق:
http://evand.com/events/humanitiesideating

به گفتگو بپیوندید