سایر رویداد های مرکز نوآوری

عنوان

موضوع

برگزاركنندگان

مكان برگزاری

تاريخ

۱. رويداد ايده‌پردازی گام دوم: نقش من در بيانيه گام دوم انقلاب

ایده‌پردازی در حيطه تبيين، اجرا و اشاعه بيانيه گام دوم انقلابنهاد نمايندگی رهبری در دانشگاه‌ها – طرح حكمتمشهد مقدس۱۱-۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

۲. رويداد «نقش من در ده سال دوم»

مسأله‌يابی و ايده‌پردازی در حيطه فعاليت دانش‌آموختگان طرح حكمتنهاد نمايندگی رهبری در دانشگاه‌ها- طرح حكمتدانشگاه آزاد اسلامی قم۹-۱۱ مرداد ۱۳۹۸

۳. رويداد ايده‌پردازی شامخ

ايده‌پردازی با موضوع ترويج عيد غديرسازمان تبليغات استان تهرانمدرسه عالی شهيدمطهری تهران۱۷ مرداد ۱۳۹۸

۴. شبیه‌سازی شورای دانشگاه

شبیه‌سازی مدیریت دانشگاهیاداره كل طرح و برنامه دانشگاه امام صادقعليه‌السلاممحمودآباد مازندران۱۳۹۶

عنوان

موضوع

برگزاركنندگان

مكان برگزاری

تاريخ

۱. رويداد ريورس پيچ (ارائه معكوس) مسائل حوزه آموزش

تبيين مشكلات حوزه آموزش دانشگاه امام صادقعليه‌السلاممركز نوآوری دانشگاه امام صادقعليه‌السلام با همكاری معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلی دانشگاه امام صادقعليه‌السلامدانشگاه امام صادقعليه‌السلام۲۵ آبان ۱۳۹۸

۲. رويداد ايده‌پردازی حوزه آموزش

ايده‌پردازی در خصوص مشكلات حوزه آموزش دانشگاه امام صادقعليه‌السلاممركز نوآوری دانشگاه امام صادقعليه‌السلام با همكاری معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلی دانشگاه امام صادقعليه‌السلامدانشگاه امام صادقعليه‌السلام۲۸ آبان ۱۳۹۸