لیگ نویسندگی مرکز نوآوری!

ورود به وبینار

https://vc.isu.ac.ir/ch/innovation

ایمیل لیگ

LigeNoavari@gmail.com
در موضوع رایانامه، نام و کد دانشجویی بنویسید

کلی نکته نویسندگی یاد می‌گیری!

وبینار هفتگی

چالش هفتگی

تصحیح و بازخورد تکالیف

محتوای آموزشی

جوایز لیگ نویسندگی مرکز نوآوری

نفر اول:

۶۰۰ هزار تومان + ۲۰۰ هزارتومان اعتبار آموزشی «ویدان»

نفر دوم:

۴۰۰ هزار تومان + ۲۰۰ هزارتومان اعتبار آموزشی «ویدان»

نفرات سوم تا دهم:

۲۰۰ هزارتومان اعتبار آموزشی «ویدان»

جایزه‌ها

همه جایزه دارند:

همه جایزه دارن!

عضویت رسمی تحریریه دیجیتال مرکز

تقویت رزومه و حضور در سرمقاله سایت

ارائه گواهی‌نامه رسمی

فعالیت مثبت در روزهای کرونایی

اولویت پذیرش مرکز

اولویت دریافت محیط کار

فرصت استخدام و کار در نشریات

تخفیف‌های ویژه مرکز

چطور آخر هفته با متن‌ها خوش می‌گذره؟
اسکرول به بالا