DATA

رشد شتابان تکامل در حکمرانی داده‌ها و تحول در تجزیه‌وتحلیل بخش عمومی (مورد مطالعه: ایالات متحده)

با رشد روزافزون اهمیت استفاده از داده‌ها در تصمیم‌گیری به‌ویژه با نظر به سطوح عالی نهادهای بخش عمومی، رویکردهایی برای تصمیم‌گیری در این حوزه با محوریت نقش داده‌ها و تحلیل‌های برآمده از آن وجود دارد. …

رشد شتابان تکامل در حکمرانی داده‌ها و تحول در تجزیه‌وتحلیل بخش عمومی (مورد مطالعه: ایالات متحده) مشاهده بیشتر »